Dr Akshada Homeopathic Clinic


Phone:

+91 - 7448123923
City: Karad
State: Maharashtra
Address:

Gulbaug Plaza, Near Ranade Hospital, Shastrinagar, Malkapur, Karad. Dist Satara. India.

Email:

akshada.homeopathy@gmail.com
Website:

http://akshadahomeopathy.wixsite.com/clinic


Dr. Akshada Amitkumar Khade
M D Homoeopathy, B H M S (Mumbai)